جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ

۳۱ خرداد ۱۳۹۹/ ۲ ژوئیه ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای رادیو پیام


تارنمای رادیو پیام

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.