جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ

۳۱ خرداد ۱۳۹۹/ ۲ ژوئیه ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای رادیو پیام


تارنمای رادیو پیام

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوانComments are closed.