جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی


جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ

۳۱ خرداد ۱۳۹۹/ ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو پیام

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.