نشر نقطه

نشر نقطه
 

در سال ١٣٧٤/١٩٩٥ چند تن از گردانندگان فصل‌نامه‌ی نقطه به پایه‌ریزی نشر نقطه برآمدند تا در حد توان، کتاب‌هایی را که در جمهوری اسلامی امکان چاپ نداشتند (و ندارند)، به انتشار رسانند.
کتاب‌هایی که تا کنون از سوی نشر نقطه به انتشار رسیده‌اند و موضوع‌های متنوعی را در بر می‌گیرند، عبارتند از:

● پژوهش‌ها و جنبش حق‌خواهی زنان
بازبینی تجربه‌ی اتحاد ملی زنان (١٣٦٠-١٣٥٧)، گردآورنده و ویراستار مهناز متین، ١٣٧٨؛ لرزه‌ها، فریده زبرجد، ١٣٨٦؛ زنان در سایه، تدوین: فریبا ایرج، ١٣٨٨؛ مجله‌ی پیک سعادت نسوان (١٣٠٧-١٣٠٦)، به کوشش بنفشه مسعودی و ناصر مهاجر، ١٣٩٠؛ آشنای ناآشنا، گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر؛ خیزش زنان ایران در اسفند ١٣٥٧، دفتر اول: تولدی دیگر و دفتر دوم: همبستگی جهانی، مهناز متین، ناصر مهاجر، ١٣٩٢

● نظام زندان در جمهوری اسلامی (تاریخ‌ زندان، نقد و بررسی سياستِ خشونت و بى‌رحمى، یادمانده‌ها):
و هنوز قصه بر یاد است، حسن درویش، ١٣٧٦؛ کتاب زندان، جلد اول، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٧٧؛ کتاب زندان، جلد دوم، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٨٠.

● تاريخ اجتماعی و جنبش‌های سیاسی:
گریز ناگزیر، سی روایت گریز از جمهوری اسلامی، به کوشش میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، ناصر مهاجر، در دو جلد، ١٣٨٧. نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی، حامد شهیدیان، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٨٧.

● تبعید (یادمانده‌ها و تأملات):
از تهران تا استالین‌آباد، محمد تربتی، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٧٩؛ از کجا تا ناکجا (خاطرات تبعید)، کیان کاتوزیان (حاج‌ سیدجوادی)، ١٣٨٨.

● ادبیات داستانی و شعر:
در تبعید، ٢٣ داستان کوتاه ایرانی، به کوشش ناصر مهاجر، ١٣٧٤؛ جان باختگان به بوی فردایی نو، سعید یوسف (با طرح‌هایی از اردشیر محصص)، ١٣٨٢؛ گدار، حسین دولت‌آبادی، جلد اول، ١٣٨٢.

● رویدادها و بررسی‌های سیاسی:
جنایت و مکافات (درباره‌ی کشتار مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده)، ناصر مهاجر، ١٣٧٨؛ از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها، مهرداد باباعلی، ناصر مهاجر، ١٣٨٣.

انتشارات نقطه

 • mami-asbat-ra-chekar-kardi
 • 2 کتاب نقطه
 • 1 کتاب نقطه
 • فصل نامه ی نقطه 9
 • فصل نامه ی نقطه 8
 • فصل نامه ی نقطه 7
 • فصل نامه ی نقطه 6
 • فصل نامه ی نقطه 4-5
 • فصل نامه ی نقطه 3
 • فصل نامه ی نقطه 2
 • فصل نامه ی نقطه 1
 • خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷ دفتراول
 • آشنای نا آشنا
 • پيک سعادت نسوان
 • از کجا تا ناکجا
 • نقشی از دوست
 • گریز ناگزیر
 • جنايات و مکافات
 • جانباختگان به بوی فردایی نو
 • کتاب زندان 2
 • کتاب زندان 1
 • از تهران تا استالين آباد
 • بازبینی تجربه ی اتحاد ملی زنان
 • در تبعید، ۲۳ داستان کوتاه ایرانی

Comments are closed.