سمینار معرفی کتاب – پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان -سخنران مهناز متین

سمینار معرفی کتاب – پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان -سخنران مهناز متین

 

پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان

سمینار معرفی کتاب

 

سازمان ملی زنان ایران / جنبش دانشجویی در خارج و مسئله ی زن، پیش از انقلاب

مهناز متین، ناصر مهاجر

یکشنبه 28 اگوست 2022

Comments are closed.