خردگرائی محمد زکریای رازی

 

 

خِرَدگرائی محمد زکریای رازی

ناصر مهاجر

زمستان ۱۳۷۵ / ۱۹۹۷ برگرفته از: دفترهای کانون نویسندگان ایران در تبعید (دفتر ۷)

 

 

 

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.