داستان اندوه بار رومینا

 

 

داستان اندوه بار رومینا

سرور علی محمدی

۳۱ مرداد ۱۳۹۹/ ۲۱ اوت ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای اخبار روز

 

 

 

در تارنمای اخبار روز

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.