شاه ایران و ملکه انگلستان

شاه ایران و ملکه انگلستان
The Queen & The Coup in Iran
فخرالدین عظیمی
۲۸ خرداد ۱۳۹۹/ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانهدر تلگرام   

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.
Comments are closed.