rounami-rahro-cover

پس از ظهر روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برنامه‌ی رونمایی کتابِ باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان که به تازگی از سوی نشر نقطه انتشار یافته و ناصر مهاجر آن را تهیه و ویراسته، در پاریس برگزار شد. گرداننده‌ی این نشست مهناز متین بود.
بر آن شدیم که همه‌ی گفتارهای این نشست را بی‌کم و‌کاست به شکل مجموعه‌ای در اختیار دوستداران تاریخ روشنفکری و سیاسی ایران معاصر قرار دهیم.
شایان بازگویی‌ست که پیش از هر گفتار، مهناز متین در بازشناساندن هر سخنران متن کوتاهی را که نوشته بود به آگاهی شرکت‌کنندگان ‌رساند. آن شناسه‌ها را به همان شکل و ترتیب که او بر زبان راند، در این پرونده بازتابانده‌ایم.
این نیز شایان توجه است که مهرداد وهابی تنها سخنرانی بود که با تکیه بر یادداشت‌هایش سخن‌راند و به این سبب فایل گفتاری سخنرانی وی را می‌شنوید. از حمید فدوی که با دقت ستایش‌آمیزی این گفتار را آماده‌ی پخش ساخت، سپاسگزاریم.

Noghteh.org © 1998-2023. All rights reserved. Web design: Homayoun Makoui