خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران
از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

سخنرانی مهرداد وهابی

در وبینار زمانه

گفتار نخست: تاریخ‌نگاری اقتصادی و سرآغاز اقتصاد مدرن در ایران
(۲۶ مارس ۲۰۲۱)


Smiley face

گفتار نخست   Smiley face

پرسش و پاسخ   Smiley face

فهرست موضوعات         Smiley face

گفتار دوم: دینامیزم اقتصاد مدرن در ایران، از کومپانی خانگی تا شرکتهای سیاسی
(۲ آوریل ۲۰۲۱)


Smiley face

گفتار دوم   Smiley face

مثلث سرمایه‌داری: بازار جهانی، سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار


پرسش و پاسخ   Smiley face

فهرست موضوعات         Smiley face

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.