خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران
از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

سخنرانی مهرداد وهابی

در وبینار زمانه

گفتار نخست: تاریخ‌نگاری اقتصادی و سرآغاز اقتصاد مدرن در ایران
(۲۶ مارس ۲۰۲۱)

در یوتوب Smiley face

فایل صوتی گفتار نخست

پرسش و پاسخ


فهرست موضوعات

گفتار دوم: دینامیزم اقتصاد مدرن در ایران، ازکومپانی خانگی تا شرکتهای سیاسی
(۲ آوریل ۲۰۲۱)

در یوتوب Smiley face

فایل صوتی گفتار دوم

مثلث سرمایه‌داری: بازار جهانی، سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار

پرسش و پاسخ


فهرست موضوعات

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.