رضا دانشور، نقدنویسی چیره‌دست

رضا دانشور، نقدنویسی چیره‌دست


ناصر مهاجر


فصلنامه باران شماره ۴۴


۱۳۹۷ / ۲۰۱۸

برگرفته از: فصلنامه باران

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.