مهرداد وهابی

بررسی رویدادهای سیاسی

کتاب

از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها. مهرداد باباعلی – ناصر مهاجر
……………………………….

گفتگو

ویژگی‌های اعتراض‌های جاری محرومان در ایران. سرفصل جدیدی در مبارزات سیاسی . مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس و پژوهش‌گر چپ، برگرفته از رادیو همبستگی   
برگرفته از ویژه‌نامه‌ی خیزش مردمی دی‌ماه 1396- تارنمای “نقطه”
……………………………….

★ ★ ★ ★

پژوهش‌های تاریخی و جنبش‌های اجتماعی

کتاب

به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی. ناصر مهاجر – مهرداد باباعلی
……………………………….

جستار

بنیادها، سیر اندیشه و سیاستِ چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1346)، مهرداد وهابی – ناصر مهاجر   
برگرفته از راهی دیگر، روایت‌هایی در بود و باش چریک‌های فدایی خلق ایران، نشر نقطه
……………………………….

گفتگو

چپ ایران در دهه‌ی چهل (با نگاهی به کتاب به زبان قانون). گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر
……………………………….

★ ★ ★ ★

گوناگون

گفتگو

بیم و امید جنبش جلیقه زردها. گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی
……………………………….

بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی. گفتگوی رادیو همبستگی با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان   
برگرفته از ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917- تارنمای “نقطه”
……………………………….
در بزرگداشت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر. مهرداد باباعلی – ناصر مهاجر   
برگرفته از ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917- تارنمای “نقطه”
……………………………….

سخنرانی

نظام هماهنگی ویرانگر، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران. سخنران: مهرداد وهابی
……………………………….

سرمایه‌داری سیاسی در ایران. سخنران: مهرداد وهابی   
……………………………….

Comments are closed